ให้บริการด้านงานบุคคลด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ โทร. 62513, 62514

 

   ผู้ดูแลระบบ

  ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

หน้าแรก

เจตจำนง
ความมุ่งหมาย
บุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบวันลา
File Name
 กฏ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง.pdf
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศฯ.pdf
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งคั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น.pdf
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น.pdf
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับหรือรับเงินประจำตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว10 ปี 48.pdf
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่.PDF
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย.pdf
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย.pdf
 บันทึกและแบบฟอร์มขอย้าย.pdf
 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย.PDF
 รับย้ายรับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.pdf
 รับย้ายรับโอนข้าราชการ.pdf
 รับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.pdf
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล สำหรับพัฒนาความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านประจำปี 2555.pdf
 รับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช ประจำปี 2556.pdf
 รับโอนข้าราชการ.pdf
 สมรรถนะที่ใช้ประเมินปี2554.zip
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน.pdf
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ.pdf
 แนะนำบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวบรรจุ 1 สิงหาคม 56.doc

   ขั้นตอนเข้าใช้งานระบบดูเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  
   ระบบตรวจสอบเงินเดือนกรมสุขภาพจิต  
   ระบบตรวจสอบเงินเดือนพนักงานโรงพยาบาล  


   พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
   แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน  
   วีดิทัศน์ เรื่อง "พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561"  


   เอกสารแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ก.พ.  


   เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน เริ่มใช้รอบการประเมินที่ 1 ปี 2562  


   กฎระเบียบกพ. และกระทรวงสาธารณสุข  

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
    และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ(Training Roadmap)

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- สายงานทั่วไป
- สายงานบริหาร
- สายงานวิชาการ
- สายงานอำนวยการ

  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  หลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งทางวิชาการ       พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชการปัจจุบัน


       คำแนะนำ
ประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอกสารหลักฐานและขั้นตอน


 
พนักงานสาธารณสุข
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- ร่างกฏหมายลูก
- แบบฟอร์มบรรยายลักษณะงานพนักงานสาธารณสุข
- แบบแสดงเจตนาฯ
- บัญชีจัดตำแหน่งใหม่ 127 สายงาน
- บรรยาย เขาใหญ่ 
                 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  

                 (รายเดือน) แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  
                 (รายวัน) บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ (เวร)  
                 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการลูกจ้างรายคาบ  
                 ใบลาพักผ่อน
                 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
                 ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
                 ยกเลิกวันลา
                 ใบคำร้องขอรับรองเงินเดือน
                 ใบคำร้องขอรับรองเงินเดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                 แบบขออัตรากำลังคน
                 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง กรณีย้าย
                 ใบคำร้องรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล
                 แบบบรรยายลักษณะงาน
                 แบบขอย้าย
                 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
                 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
                 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอประเมินบุคคลและผลงาน
                 แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
                 แบบฟอร์มเปลี่ยนตัว ยกเลิกไปราชการและเป็นวิทยากร
 
                 รายชื่อสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
                สรุปคลังตัวชี้วัด
                สายงานการพยาบาล
                สายงานการศึกษาพิเศษ
                สายงานกิจกรรมบำบัด
                สายงานจิตวิทยาคลินิก
                สายงานทันตแพทย์
                สายงานนวก.สาธารณสุข
                สายงานแพทย์
                สายงานเภสัชกรรม
                สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
                สายงานสังคมสงเคราะห์(ชำนาญการ)
                สายงานสังคมสงเคราะห์(เชี่ยวชาญ)
                สายงานสังคมสงเคราะห์(ชำนาญการพิเศษ)
                สายงานสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ)
 
 

Best Viewed with 1024 x 768 resolution with Microsoft Internet Explorer.
© 2008 www.suansaranrom.go.th  All rights reserved.