Update 12/08/2011  Time 10:00 AM
ลิขสิทธิ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  กรมสุขภาพจิต
สถิติการเข้าใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
 
 

คำชี้แจง ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบ    
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน
รหัสผ่าน ได้ในภายหลังจากเข้าระบบแล้ว    
หากมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อ
 
ผู้ดูแลระบบ โทร 2451    

Best Viewed with 1024 x 768 resolution with Microsoft Internet Explorer.
@ 2011 www.suansaranrom.go.th All rights reserved.