หน้าหลัก
ตัวชี้วัด KPI
ข้อมูลปีงบประมาณ
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
 
ตัวชี้วัดหน่วยงาน
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
 
admin
ออกจากระบบ

คู่มือลงตัวชี้วัดการรายงานผล ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2562

     
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบของประเทศ
     มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
      ร้อยละของผู้ป่วยสมองเสื่อมทีี่มีปัญหาพฤติกรรมเเละจิตใจที่ได้รับการรักษาเเบบผู้ป่วยในอาการสงบ  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 109 ครั้ง)
     มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
     มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
      ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ  
  admin  (เข้าชม 95 ครั้ง)
     มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่มีคุณภาพมาตรฐาน(3S)
     มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
      ร้อยละผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 28วัน  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 120 ครั้ง)
     มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
      ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวชหรือญาติ  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 41 ครั้ง)
     มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
      จำนวนผู้เสียชีวิต  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 53 ครั้ง)
     มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11
     มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
     มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
      ร้อยละของผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบเครือข่ายมีความพึงพอใจ  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 53 ครั้ง)
      ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชไม่เข้าเกณฑ์ยุ่งยากซับซ้อนมารับบริการด้วยระบบส่งต่อลดลง  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 49 ครั้ง)
      จำนวนนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  
  admin  (เข้าชม 34 ครั้ง)
     มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
      ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนมารับบริการด้วยระบบส่งต่อ  
  admin  (เข้าชม 37 ครั้ง)
      ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อน 4 กลุ่มโรคสามารถอยู่ในชุมชนได้นานมากกว่า 1 ปี  
  admin  (เข้าชม 26 ครั้ง)
     มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
   ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ
     มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
      จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอน  
  admin  (เข้าชม 27 ครั้ง)
      จำนวนองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีหลักฐานการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
  admin  (เข้าชม 20 ครั้ง)
     มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
      ร้อยละของความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 35 ครั้ง)
     มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
      จำนวนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 27 ครั้ง)
     มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
      ร้อยละของหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 55 ครั้ง)
   ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาองค์กรสูงโรงพยาบาลคุณภาพสมรรถนะสูง
     มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
      ร้อยละค่าคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรเพิ่มขึ้น  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 38 ครั้ง)
      ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา/ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร นำความรู้/เทคนิค/ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 33 ครั้ง)
     มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
      ร้อยละการผ่านการรับรองมาตรฐานด้านต่างๆของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 29 ครั้ง)
     มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
      ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 51 ครั้ง)
      อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน (case ratio)  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 42 ครั้ง)
      ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ/แก้ไข  bgcolor=#FFCC99
  admin  (เข้าชม 29 ครั้ง)
     มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร