หน้าหลัก
ตัวชี้วัด KPI
ข้อมูลปีงบประมาณ
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
 
ตัวชี้วัดหน่วยงาน
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
 
admin
ออกจากระบบ

คู่มือลงตัวชี้วัดการรายงานผล ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2563